Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

i. Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 písm. 1 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi stranami kupní smlouvy, tj. Prodávajícím a kupujícím, pokud společnost AMI, spol. S r.o, Co. reg. Č .: 46358773, IČ DPH Č .: CZ46358773, se sídlem Klamovka 2051, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, sídlo: AMI, spol.s ro, Nerudova 47, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského úřadu Soud v Praze, spisová značka C 13261 (dále jen „prodávající“ nebo „AMI, spol. S ro.“, Prodávající a kupující (dále jen „kupující“) společně jako „smluvní strany“). Smlouvy o prodeji se uzavírají v souvislosti s prodejem ručně vyráběných výrobků prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách www.curiomat.cz (dále jen „e-shop“).

ii. Tyto všeobecné obchodní podmínky zejména upravují podmínky nákupu, dodání, platební podmínky a poskytování dalších souvisejících služeb, jakož i právní vztahy vzniklé v souvislosti s jednáním mezi prodávajícím a kupujícím, jehož cílem je takové uzavření uzavřít. Kupní smlouva.

iii. Ustanovení odchylující se od Všeobecných obchodních podmínek mohou být sjednána a dohodnuta v samotné kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.

iv. Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost česká verze.

v. Prodávající může změnit nebo diverzifikovat znění Všeobecných obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z účinnosti předchozí verze Všeobecných obchodních podmínek.

vi. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je kdokoli, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo samostatný výkon své profese uzavře smluvní právní vztah s prodávajícím. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává výdělečnou činnost na vlastní účet a odpovědnost v obchodě nebo jiným způsobem se záměrem generovat zisk. Pro účely Všeobecných obchodních podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti jedná podle předchozí věty. Pokud kupující v objednávce uvede své identifikační číslo, bere na vědomí, že se na něj vztahují pravidla uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách pro podnikatele.

2. Kupní smlouva

i. E-shop www.curiomat.cz poskytuje kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazená dostupnost Zboží je orientační a pokud se aktuální dostupnost liší od dostupnosti uvedené v detailu produktu, je Kupující informován včas. Ručně vyráběné výrobky máme, zejména ty dražší, vyráběné na zakázku. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu má informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu týkající se tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

ii. Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a odešle objednávku prostřednictvím webového formuláře (dále jen „objednávka“). Předtím, než Kupující potvrdí Objednávku, má Kupující právo na změnu požadovaného plnění, dopravy i způsobu platby. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje zadané do objednávky. Tato zadaná objednávka je návrhem na uzavření smlouvy o prodeji zboží.

iii. Vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí elektronické formy objednávky je předpokladem platnosti elektronické objednávky.

iv. V rámci kontaktu s prodejem se prodávající zavazuje dodat zboží kupujícímu nebo poskytnout digitální obsah / licenci, která je předmětem nákupu, a umožnit kupujícímu získat nárok na zboží / licenci k němu. Kupující se zavazuje přijmout zboží / digitální obsah od prodejce a zaplatit kupní cenu prodávajícímu. Kupní smlouva (dále jen „kupní smlouva“) je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím po výběru způsobu dopravy a platby a přijetí objednávky prodávajícím. Uzavření kupní smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Objednávka musí obsahovat alespoň množství, celkovou kupní cenu a přesnou specifikaci objednaného zboží, tj. Například katalogové číslo nebo název ručně vyráběných výrobků. V případě objednání zboží na objednávku je k objednávce přiložen objednávkový formulář.

v. Zadáním objednávky kupující bere na vědomí, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy a výslovně souhlasí se stejným textem ve znění platném a účinném v okamžiku zadání objednávky.

vi. Nově uzavřenou kupní smlouvu (včetně kupní ceny) lze měnit nebo ukončit pouze se souhlasem smluvních stran nebo v případech stanovených zákonem, pokud není ve všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak.

vii. Kupující bere na vědomí, že nezíská žádná práva k používání registrovaných ochranných známek, obchodních názvů, log společnosti atd. Prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího z důvodu zakoupení zboží od prodávajícího, pokud konkrétní dohoda nestanoví jinak.

viii. Kupující obdrží fakturu jako přílohu potvrzení objednávky na uvedenou e-mailovou adresu. Taková faktura bude obsahovat základní údaje o kupní smlouvě; vč. účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu. Kupující tímto souhlasí. Odkazy na uvedené dokumenty jsou zasílány na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvede v objednávce

3. Kupní cena a platební podmínky

i. Relevantní ceny a podrobné informace o zboží jsou uvedeny online v katalogu e-shopu. Ceny jsou uváděny jako konečné, tj. Vč. DPH a další související poplatky; náklady na dopravu se však liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu platby (dále jen „kupní cena“). Prodávající je oprávněn jednostranně měnit ceny Zboží, pokud taková změna ceny nebude mít vliv na již uzavřenou kupní smlouvu.

ii. Cena zboží vyrobeného na objednávku bude stanovena dohodou smluvních stran v souvislosti s vytvořením vizuálních návrhů zboží, které budou součástí formuláře na objednávku, který je přiložen k objednávce.

iii. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady na dodávku zboží nad rámec kupní ceny zboží. V takovém případě bude prodávající informovat kupujícího o předpokládané výši těchto nákladů před uzavřením kupní smlouvy.

iv. Před odesláním objednávky je povinností kupujícího zkontrolovat cenu zboží včetně přepravních poplatků a platebních poplatků.

v. Odesláním objednávky kupující potvrzuje přijetí kupní ceny objednaného zboží a úhradu nákladů spojených s dodáním zboží na uvedenou adresu.

vi. Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, kupující zaplatí kupní cenu nejpozději při převzetí zboží buď v hotovosti při převzetí zboží nebo na bankovní účet prodávajícího, který byl prodávajícímu sdělen spolu s potvrzením objednávky e-mailem nebo jiným vhodným způsobem nebo alternativně prostřednictvím platební brány (PayPal nebo GP WebPay).

4. Dodání zboží

i. Kupující vyzvedne zboží buď osobně od prodávajícího, nebo mu bude doručeno na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém / registračním formuláři. Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Prodávající vyrozumí kupujícího o předpokládaném datu dodání zboží.

ii. Pokud je předmětem nákupu digitální obsah, má se za to, že zboží bylo dodáno v okamžiku, kdy prodávající doručí kupujícímu e-mailovou zprávu obsahující odkaz na jeho stažení, nebo když prodávající zpřístupní odkaz na stažení Kupující v uživatelském profilu kupujícího. Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný pouze po dobu 60 dnů. Kupující je proto povinen stáhnout digitální obsah v této lhůtě.

iii. Náklady na doručení zboží vycházejí z jeho hmotnosti a vzdálenosti doručení. Nejrychlejším a nejjednodušším způsobem, jak zjistit výši poplatků za přepravu zboží, je vytvoření objednávky pomocí nákupního košíku, kde se cena automaticky vypočítá do více než 80 destinací po celém světě. AMI, spol. s r.o.si si vyhrazuje právo požadovat, aby kupující zaplatil za dodání zboží, jsou-li skutečné náklady vynaložené na dodání zboží vyšší, než jaké dosud kupující zaplatil. Kupující bude o této skutečnosti prodávajícím včas informován.

iv. Není-li dohodnuto, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyku; pokud nejsou na místě, pak způsobem nezbytným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Prodávající zajistí Zboží k přepravě stejným způsobem.

v. Poplatky za balení podle zvyků prodávajícího a poplatky za manipulaci nebudou účtovány.

vi. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné dodávat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než jak je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo případně mohou být náklady spojené s alternativním způsobem doručení.

vii. Kupující tímto souhlasí, že prodávající poskytne vybranému přepravci informace týkající se kupujícího, a to v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží.

viii. V případě, že je zboží přepravováno přepravcem, je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým vyhotoví příslušný protokol. Kupující je zároveň povinen neprodleně oznámit prodávajícímu neúplnou nebo poškozenou zásilku a řádně zdokumentovat vady či poškození zásilky (např. Pořízením fotodokumentace). V případě poškození obalu svědčícího o neoprávněném vstupu do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky během jejího doručení a převzetí příjemcem zjevné, je kupující povinen oznámit prodávajícímu poškození bez zbytečného odkladu po zjištění, nejpozději do 3 pracovních dnů od datum doručení nebo poškození e-mailu: info@curiomat.cz s přiloženým vyplněným reklamačním formulářem. Po obdržení výše uvedených údajů zahájí prodávající u dodavatele reklamační řízení. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

ix. Kupující je povinen zkontrolovat Zboží ihned po jeho převzetí a seznámit se s návodem k použití Zboží před jeho prvním použitím.

x. Pokud je kupujícím spotřebitel, přechází vlastnictví zboží, jakož i riziko poškození zboží na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny a převzetí zboží od přepravce.

xi. Pokud kupující není spotřebitelem, prodávající předá zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě kupujícímu a umožní kupujícímu uplatnit práva vyplývající z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Vlastnictví Zboží Kupujícímu, který není spotřebitelem, přechází v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny a okamžikem předání Zboží Přepravci. Nebezpečí poškození Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží vybranému Přepravci, který přepravuje Zboží na místo určení uvedené v Objednávce.

5. Práva z vadného plnění

i. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

ii. Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím neobsahuje vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího: (i) zboží má vlastnosti dohodnuté stranami nebo (pokud nedojde k dohodě) popsané vlastnosti prodávajícím v katalogu. ii) Zboží odpovídá svému zamýšlenému účelu, (iii) Zboží odpovídá kvalitou nebo designem schválenému vzorku nebo modelu (iv) Zboží je v příslušném množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá požadavkům stanoveným zákonem. . Pokud bude zboží shledáno vadným do šesti měsíců od jeho obdržení kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při přijetí kupujícím.

iii. Pokud je vadné zboží dodáno kupujícímu a dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující právo (i) na odstranění vady dodáním nového bezvadného zboží nebo chybějící části (ii) vadu odstraněnou opravou Zboží, (iii) poskytnout přiměřenou slevu z Kupní ceny; nebo (iv) odstoupit od kupní smlouvy.

iv. Při reklamaci dané vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady bude kupující informovat prodávajícího o tom, kterou z výše uvedených možností si kupující zvolil. Kupující nemůže změnit provedenou volbu bez souhlasu prodávajícího; s výjimkou vady, která má být kupujícím opravena a následně identifikována jako neopravitelná. Pokud vady nebudou prodávajícím odstraněny v přiměřené lhůtě nebo pokud je kupující informován prodávajícím, že příslušné vady nebudou odstraněny, může kupující namísto odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupní smlouva nebo odstoupení od kupní smlouvy. Pokud kupující nezvolí jednu z výše uvedených možností, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení, viz níže.

v. Pokud nesprávné plnění představuje jiné než podstatné porušení, může a může kupující vadu odstranit nebo mu být poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Pokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat chybějící součásti nebo odstranit právní vadu. Jiné vady lze podle uvážení prodejce odstranit opravou nebo dodáním nového Zboží.

vi. Pokud prodávající neodstraní vadu včas nebo odmítne vadu odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy, přičemž vybranou možnost lze poté změnit, pouze pokud to schválí prodejce.

vii. V případě dodání nového zboží vrátí kupující původní zboží zpět prodávajícímu a učiní tak na své vlastní náklady.

viii. Pokud kupující neoznámí poškození zboží včas, ztrácí právo odstoupit od kupní smlouvy.

ix. Pokud kupující neoznámí škodu bez zbytečného odkladu poté, co mohla být zjištěna škoda, pokud by byl výrobek včas prozkoumán a s dostatečnou péčí, nebude mu soudem přiznáno právo z vadného plnění. Totéž platí i pro skryté poškození, které nebylo nahlášeno bez zbytečného odkladu poté, co by kupující mohl zjistit poškození, pokud by bylo Zboží zkontrolováno s dostatečnou péčí, nejpozději však do dvou let po dodání Zboží kupujícímu.

Práva z vadného plnění, ke kterému dojde u Zboží do dvaceti čtyř měsíců od převzetí, se však nevztahují na:

Zboží prodávané za nižší cenu kvůli vadám souvisejícím se slevou;

obvyklé opotřebení;

vady způsobené běžným používáním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku převzetí kupujícím; nebo

případy vyplývající z povahy případu.

x. Kupující může požadovat odstranění škody dodáním nového Zboží nebo vyměněné součásti i v případech, kdy lze poškození odstranit, ale Zboží nelze použít z důvodu opakovaného výskytu poškození po opravě nebo většího počtu škody. V takových případech může a může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

xi. Kupující nemá nárok na práva z vadného plnění, pokud si byl kupující vědom škody před převzetím zboží nebo pokud předmětnou škodu způsobil kupující nebo pokud škoda byla způsobena běžným opotřebením zboží (nebo jeho částí) nebo způsobené častým používáním Kratší životnost z důvodu častého používání zboží nelze považovat za poškození.

xii. Kupující - spotřebitel se může a může domáhat svých práv z vadného plnění za vadné Zboží do 24 měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na Zboží prodávané za nižší cenu za vady související se slevou, na opotřebení Zboží způsobené jeho běžným používáním, na použité Zboží za poškození odpovídající míře použití nebo opotřebení Zboží bylo převzato kupujícím nebo je-li to z povahy zboží.

xiii. Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými ustanoveními českého práva. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

xiv. K posouzení nároků na náhradu škody bude přijato pouze čisté zboží, aby obecné hygienické zásady nebránily posouzení práv z vadného plnění.

xv. Kupující je povinen zdržet se užívání Zboží ihned po zjištění, že má Zboží závadu.

xvi. Prodávající není povinen převzít odpovědnost za škody vyplývající z provozu Zboží, funkčních vlastností a škod způsobených nesprávným používáním Zboží, jakož i škod způsobených vnějšími událostmi a nesprávnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytovaná záruka.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

i. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem

i) Je-li kupní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to v souladu s ustanoveními § 1829 odst. 1. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika dílů, běží tato lhůta ode dne přijetí poslední dodávky zboží.

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy výše popsaným způsobem pro:

• poskytování služeb prováděných prodávajícím s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím výpovědní doby;

• dodávka Zboží upravená podle požadavků / pro potřeby Kupujícího - spotřebitele, tj. Zejména Zboží na objednávku;

• dodání digitálního obsahu (dodávaného jiným způsobem než na fyzickém nosiči s předchozím výslovným souhlasem kupujícího - spotřebitele před uplynutím výpovědní lhůty, přičemž prodávající zdůrazňuje, že kupní smlouva na dodání online obsahu nelze stáhnout.

ii) Pokud má být od tohoto článku odstoupena kupní smlouva podle tohoto článku, považuje se prodejní kontakt za ukončený od začátku. Kupující - spotřebitel je povinen vrátit neporušené zboží v původním stavu prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením nese kupující - spotřebitel.

iii) Kupujícím-spotřebitelům odstávajícím od kupní smlouvy podle předchozího odstavce je vrácena celá částka zaplacená na základě kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, přičemž tato částka je prodávajícímu vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po odstoupení a za použití stejného způsobu platby, jaký byl dohodnut v kupní smlouvě, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží způsobené manipulací se zbožím jiným způsobem, než jaký vyžaduje povaha a vlastnosti zboží.

iv) Aby bylo Zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím převzato zpět, nesmí být zboží žádným způsobem poškozeno nebo vykazovat známky používání nebo opotřebení. Kupující - spotřebitel by měl vrátit Zboží kompletní, tj. Včetně veškerého dodaného příslušenství a kompletní dokumentace, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jaké bylo Zboží převzato.

ii. Odstoupení od kupní smlouvy v ostatních případech
 
i) Pokud je Kupujícímu-podnikateli povoleno Prodávajícím odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, Kupující podnikatel bere na vědomí, že zaplacená kupní cena může a může být vrácena po odečtení snížené hodnoty dotyčného zboží .
 
ii) Pokud je kupujícímu podnikateli umožněno odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a vrácené zboží není v původním obalu, včetně všech dílů a příslušenství, kupující podnikatel uznává, že si prodávající vyhrazuje právo účtovat za takové vrácení, které prodávajícímu nahradí náklady nutné k opětovnému zavedení zboží k prodeji.
 
iii) Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat dodání nového Zboží, pokud nemůže Zboží vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel. Speciální akční ceny jsou platné buď do vyčerpání zásob se zobrazenými informacemi o počtu dotyčných položek nabízených za speciální akční cenu nebo po omezenou dobu.
 
iv) Prodávající je povinen sjednat objednané zboží pro kupujícího ve sjednané lhůtě. Pokud se tak nestane ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit vzájemné plnění do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení dosáhlo právní sféry prodávajícího.
 
iii. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím
 
i) Prodávající může a může odstoupit od kupní smlouvy, pokud nesprávné plnění kupujícího představuje podstatné porušení kupní smlouvy. Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny o více než 21 dní po datu splatnosti a porušení autorských práv kupujícím se považuje pro účely kupní smlouvy za podstatné porušení.
 
ii) Dále; prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží nebo v případě, že prodávající nebo výrobce či dodavatel části zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o těchto okolnostech neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce. Navíc; pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na dodání dalšího Zboží, vrátí mu všechny prostředky, včetně nákladů na doručení, které obdržel na základě Kupní smlouvy, do 14 dnů po odstoupení a za použití stejné metody platby dohodnuté v kupní smlouvě nebo způsobem stanoveným kupujícím.
 

7. Pojištění

i. E-shop www.curiomat.cz nabízí pojištění veškerého zboží. Výše pojistného je 5% z uvedené kupní ceny zboží (bez nákladů na dopravu a před zdaněním).
 
ii. Pojištění se vztahuje na výměnu nebo opravu všech poškozených částí Zboží.
 
iii. Pokud se rozhodnete za toto pojištění zásilky nezaplatit, upozorňujeme, že prodávající nenese odpovědnost za poškozené zboží. Veškeré zboží je bezpečně a řádně zabaleno, aby vydrželo dlouhodobou přepravu bez poškození, jedná se však o zboží, které je náchylné k poškození během přepravy.
 
iv. Kupující je povinen vždy před přepravcem zkontrolovat objednanou zásilku, protože na pozdější reklamace nebude možné přihlédnout. V případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztržený atd.), Napíše kupující s přepravcem reklamační formulář o poškození zásilky.
 
v. Prodávající odpovídá za zboží až do předání přepravci. Po předání Zboží přepravci bude Kupujícímu poskytnut informační e-mail se sledovacím číslem a odkazem, pomocí kterého lze zásilku sledovat.
 
vi. Veškeré zboží dodáváme s dobou skladování 30 dnů. V případě, že si kupující zboží v této lhůtě nevyzvedne, bude zboží automaticky vráceno prodávajícímu. Pokud si Kupující přeje zaslat Zboží znovu, je nutné uhradit nový poštovní poplatek.
 
vii. V případě, že kupující již nebude chtít zásilku znovu odeslat a odstoupit od kupní smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu poštovné a náklady spojené s provedením objednávky.
 

8. Kupní smlouvy ve zvláštních případech

i. Starožitné a použité zboží

i) Prodávající rovněž nabízí k prodeji Zboží označené jako „Starožitné a použité zboží“, které má charakter použitého zboží a může mít sběratelskou hodnotu, může být umělecky nebo historicky cenné nebo může být vzácné z jiných důvodů (dále jen „Starožitné a použité zboží“).

ii) Je-li předmětem kupní smlouvy starožitné a použité zboží, bere kupující na vědomí, že z povahy takové věci vyplývá, že jde o věc užívanou ve smyslu ustanovení § 2167 písm. c) občanského zákoníku a že Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady ve smyslu ustanovení § 2165 občanského zákoníku.

Není proto možné požadovat 24měsíční záruku na starožitné a použité zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které starožitné a použité zboží mělo při převzetí kupujícím.

Opotřebení starožitného a použitého zboží nebo opotřebení jeho komponent nebo omezení nebo ukončení jeho původní funkce, pokud takový stav nebo vlastnost nebyla kupujícím výslovně nahrazena nebo výslovně deklarována prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy, nelze považovat za vadu.

9. Různé

i. Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

ii. Vztahy a případné spory vyplývající z kupní smlouvy budou řešeny výlučně podle práva České republiky (s výjimkou střetu zákonů) a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) v souladu s článkem 6 této úmluvy se nepoužije.

iii. Veškeré spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem vyplývající z kupní smlouvy, včetně sporu týkajícího se vyřizování reklamací v rámci reklamačního řízení prodávajícího, které nelze vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení urovnání takového sporu orgánu odpovědnému za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, poštovní směrovací číslo 120 00, e-mail adr@coi.cz. Související informace najdete na www.adr.coi.cz.

iv. Tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich části vstupují v platnost a účinnost dne 15. června 2020 a ruší všechny předchozí verze a jejich části.

v. Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů (Zásady ochrany osobních údajů) jsou upraveny v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ve zvláštním dokumentu, který je k dispozici, jakož i těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich součástí v sídle Prodávajícího a provozovnách prodávajícího, nebo elektronicky na www.curiomat.cz

 
Pin it